ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಾಣಿಸಿತು.  ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ರಂಗಿರಂ.